Valentin Lebedev – Soviet Cosmonaut: Salyut 7 – Authentic Autograph


Valentin Lebedev – Soviet Cosmonaut: Salyut 7 – Authentic Autograph

CLICK HERE TO BUY!